Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Facebook
Youtube
-->
~ Wznowienie działalności leczniczej 21.03.2022 ~
~ Najlepsza woda siarczkowa na świecie ~
~ Prywatne Uzdrowisko z 180 letnią tradycją ~
~ Prywatny, ponad 100-letni Park Zdrojowy ~
Willa "Prus"
~ JEDYNA woda siarczkowa PRZEBADANA KLINICZNIE
(udokumentowane działanie lecznicze) ~
~ Zapraszają właściciele M.Cz. Sztuk ~
Uzdrowisko Solec-Zdrój

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

etyczny,

jawny,

przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Projekt realizowany przez UZDROWISKO „SOLEC-ZDRÓJ” M.Cz.Sztuk Spółka Jawna zakłada kompleksową termomodernizację budynku uzdrowiskowego WILLA IRENA, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz montaż perlatorów.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększyć energooszczędność, a tym samym ograniczyć zużycie poboru energii oraz zmniejszyć zużycie wody. Wszelkie zmiany w infrastrukturze budynku bazują na zaleceniach przeprowadzonych audytów energetycznych oraz przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej.

Zakładany poziom efektu energetycznego po przeprowadzeniu projektu szacowany jest na poziomie 60,07%. W związku z realizacją operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 9,27 MWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 557,87 GJ/rok; spadek zużycia wody - 870 m3/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej - 591,25 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 34,32 tony równoważnika CO2.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp. j. oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania działalnością leczniczą finansowaną ze środków publicznych, co jest zgodne z celem operacyjnym działania 7.1 „Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej”.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

 1. Przygotowanie dokumetacji projektowej.
 2. Modernizacja pomieszczenia na serwerownię.
 3. Wykonanie sieci teleinformatycznej.
 4. Zakup sprzętu i licencji.
 5. Szkolenia powdrożeniowe.
 6. Zarządzenie projektem.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Tytuł projektu
Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi

Przedmiotowy projekt polega na budowie elektrociepłowni gazowej, wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, o zainstalowanej mocy cieplnej 3,4 MWt oraz elektrycznej 3,4 MWe, w miejscowości Solec-Zdrój, gmina Solec-Zdrój, województwo świętokrzyskie. W ramach przedmiotowej instalacji produkowana będzie:

 • Energia cieplna w ilości 82 574,73 GJ w postaci ciepłej wody o temperaturze 900C /700C,
 • Energia elektryczna w ilości 26 134,00 MWh i napięciu 15kV i 0,4kV.

Zakres rzeczowy i aspekty techniczne

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Tytuł projektu
Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie sieci ciepłowniczej, realizowana będzie w miejscowości Solec-Zdrój, w województwie świętokrzyskim. Głównym celem projektu jest doprowadzenie czynnika grzewczego z nowobudowanego źródła kogeneracyjnego do obiektów zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój, wraz z jednoczesną likwidacją posiadanych węglowych i gazowych kotłowni. Inwestycja obejmuje budowę około 1,35 km nowych sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej. Wybudowana infrastruktura przyczyni się również do zwiększenia redukcji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2 i pyłów, w tym pyłów PM 10).

Zakres rzeczowy i aspekty techniczne

Na inwestycję składają się:

 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
 2. Przygotowanie projektu budowlanego.
 3. Wybór wykonawcy lub wykonawców projektu.
 4. Budowa sieci ciepłowniczej, wraz z budową przyłączy i węzłów.
 5. Nadzór budowlany.
 6. Informacja i promocja.

Łącznie koszty inwestycji wynoszą: 3 360 360,00 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 2 730 000,00 PLN, a koszty niekwalifikowane wyniosą 630 360,00 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 2 320 500,00 PLN.